User Login
Article Online

Journal of China Pharmaceutical University
Editor-in-Chief 
PENG Si-xun
Associate Editors-in-Chief 
WANG Ming-shi, WU Xiao-ming, WANG Guang-ji
Sponsored by
China Pharmaceutical University
Add
24 Tongjiaxiang, Nanjing, Jiangsu 210009, PRC
Tel
025-83271566
Fax
025-83271279
E-mail
cpuxuebao@sohu.com ; cpuxuebao@yahoo.com.cn
ISSN 1000-5048 CN 32-1157/R

Current Issue 2019 Vol. No.4

Copyright Editorial Office of Journal of China Pharmaceutical University  苏ICP备11026256号
Address:24 Tongjiaxiang, Nanjing, Jiangsu Province, PRC TEL: 025-83271566 83271562 FAX: 025-83271279 E-mail:cpuxuebao@sohu.com; cpuxuebao@yahoo.com.cn
Technical Support: Beijing Qin-Yun Technology Development Co., Ltd.